Hoppa till innehåll

Stadgar

Hämta stadgar som PDF här

VRK STADGAR (rev. Feb -2005)

Stadgar för Västerås Radioklubb, ändrade och antagna vid årsmöten: 1990, 1993 (§8), 2005 (§3).

§ 01 Klubbens syfte är att utgöra en sammanslutning av personer som är intresserade av amatörradio. Klubbens ändamål är uteslutande ideellt och därför fullständigt opolitiskt.

§ 02 Medlemskap kan vinnas av varje radiotekniskt intresserad person, villig att i god samförstånds- och kamratanda verka för klubbens strävanden. Det åligger medlem att följa utfärdade lagar samt Post- och telestyrelsens, PTS, förordningar avseende innehav och handhavande av radioutrustning.

§ 03 Medlemsavgiften skall erläggas senast den 31 Januari för det kalenderår medlemskapet gäller. Om betalning ej inkommit detta datum upphör medlemskapet i klubben. Medlemskap återfås genom senare betalning samma kalenderår. Medlemskapet gäller då till kalenderårets slut. Nya medlemmar, vilka erlägger medlemsavgift under det 4:e kvartalet räknas som medlemmar f.o.m. det datum avgift betalats och t.o.m. nästkommande kalenderår.

§ 04 Föreningens arbete sker dels genom föreläsningar och demonstrationer vid klubbens sammanträden, och dels genom studiecirklar i olika specialfrågor. Medlemmar intresserade av något särskilt ämne inom klubbens verksamhetsområde kan sluta sig samman i separata sektioner lydande under VRK men med en egen intern organisation.

§ 05 Ordinarie sammanträde skall som regel hållas varje månad, utom under sommaren. Styrelsen kan kalla till extra sammanträde. Vid sammanträden såväl som i allt övrigt föreningsarbete följes sedvanlig parlamentarisk ordning. Kallelse till sammanträde sker på sätt som bestäms av Årssammanträde (årsmöte).

§ 06 Årssammanträde skall hållas i februari månad, varvid Styrelse väljs i enlighet med § 08 samt väljs Revisorer i enlighet med § 09. Därutöver väljs klubbens övriga Funktionärer.

§ 07 Val i enlighet med § 06 sker genom öppen omröstning. Varje medlem, vilken har erlagt sin medlemsavgift för verksamhetsåret senast före årssammanträdes öppnande har rösträtt. Icke närvarande medlem kan utöva sin
rösträtt vid sammanträde via annan, vid sammanträdet närvarande klubbmedlem, genom fullmakt. Närvarande medlem får dock inneha högst en fullmakt, vilken skall vara vidimerad av två personer.

§ 08 Styrelsen består av Ordförande och fyra Ordinarie Ledamöter, samt två Suppleanter. Samtliga dessa Ledamöter väljs av Årssammanträdet. Styrelsen utser inom sig; Vice Ordförande, Sekreterare och Kassör. Ordförande väljs för en period av ett år, ordinarie Ledamöter väljs för två år samt Suppleanter för ett år. Styrelsen utser Vice Ordförande och Kassör så att deras mandatperioder får en inbördes förskjutning med ett år. Suppleanter deltar i Styrelsemöten så som de övriga Ledamöterna.

§ 09 Två Revisorer jämte personliga Suppleanter utses av Årssammanträdet

§ 10 Ändringar av dessa Stadgar kan göras endast vid Årssammanträde. Därvid krävs minst två tredjedels majoritet.

§ 11 Klubben kan upplösas av Årssammanträde efter beslut med minst tre fjärdedels Majoritet,- eller om klubbens medlemsantal underskrider fem medlemmar. Vid klubbens upplösning skall dess ekonomiska tillgångar användas för ändamål vilka överensstämmer med klubbens stadgeenliga intentioner.

§ 12 Styrelsens Ordförande är ansvarig utgivare för klubbtidningen QRZ samt för klubbens övriga publikationer. Utgivaransvaret kan delegeras, med vederbörlig notering därom i Styrelsens sammanträdesprotokoll.