Hoppa till innehåll

Repeater

VRK Handbok > Repeater
 

Info om vår egen repeater

Div listor och kartor

http://www.sk7rn.se/pdf/ssa/svenska_repeaterkartan_ba.pdf   (PDF)

http://sk6ba.se/repeater/karta/

Gå till SSA:s hemsida – Sektioner  distrikt – VHF/UHF/SHF där du hittar följande:
Repeaterlistor
– Repeaterkartor

– Fyrar

Länkar D-star

D-star på wikipedia | http://www.dstar.org/ | http://d-star.se/

Repeatertrafik

Trafikregler
Vid all amatörradiotrafik via repeaterstation skall nedanstående riktlinjer iakttagas liksom de villkor och bestämmelser som i övrigt gäller för amatörradioverksamheten.

För större räckvidd
Använd repeaterstation endast när du har behov av större räckvidd och du inte kan få direktkontakt på simplex kanal. OBS: Kanal S20 (145,500 MHz) är anropskanal.

Prova direktkontakt
Om du genom allmänt anrop (CQ) via repeater-station erhållit radioförbindel se skall du genast kontrollera om direkt förbindelse kan genomföras. Där så är möjligt fullfölj etablerad radikontakt utan medverkan av repeaterstation.

Korta sändingspass
Gör korta sändningspass. Gör också små uppehåll mellan sändningspassen för att släppa in andra stationer. OBS: Mobil trafik har prioritet.

Alltid anropssignal
Glöm inte att identifiera dig med din anropssignal om du startar upp en repeaterstation för t ex prov.

Minska effekten
Om du från din stationsplats kan höra flera repeaterstationer på samma kanal bör minsta möjliga effekt användas. När så är möjligt använd riktantenn i önskad sändningsriktning för att minska risken för störningar på annan repeatertrafik.

Sänd anropssignal
Överdriv inte bruket av anropssignaler. Hela anropssignalen skall sändas i början och slutet av en radioförbindelse (QSO) samt minst en gång var 10:e minut, om QSO:et varar längre än 10 minuter. Därvid skall även repeaterstationens anropssignal anges antingen genom automatisk morsesignalering eller verbalt. Vid bokstavering bör de vedertagna namn- och sifferbeteckningarna användas, se omslagets sista sida.

Trafikprioritering
För att i första hand tillgodose behovet av mobil repeatertrafi k måste trafi k prioritering tillämpas. Följande prioriteringsordning med absolut prioritet för mobil trafi k skall ovillkorligen tillämpas.
1. Mobil – Mobil
2. Mobil – Fast