Aktiviteter

VRK Handbok > Allmänt > Aktiviteter

Klubblokal
Vi saknar för närvarande egen lokal. Vi har våra månadsmöten i AFI-lokalen tills vidare.

QSL-lådan
Sändaramatörer och lyssnaramatörer som är medlemmar i SSA kan få ett eget fack för inkommande
QSL-kort och direkt-QSL som är adresserade till VRK:s postbox (Box 213). Använd gärna VRK:s adress för dina QSL-kort.   Läs mer om vår QSL-service här.

Gratis insändning av QSL-kort
Du lämnar utgående QSL-kort till vår funktionär som skickar in till SSA. Korten ska vara sorterade landvis.
QSL-märken kan köpas av kassören. Eventuellt kan du betala via klubbens funktionär för utgående QSL.

Adresshjälp
Du kan få hjälp med adresser till QSL-managers och till amatörer i hela världen genom ‘Callbooks’ som
finns på  Internet, sök på QRZ.com, http://hamcall.net/call och liknande.  Flera länkar till andra callbooks :
http://www.ac6v.com/callbooks.htm

DX
DX-information får du bäst via ett DX-Cluster på internet.

Kurser
Klubben kan arrangera kurser i telegrafi och teknik i mån av intresse.

Radiopejlkurs
Klubben anordnar kurser i radiopejlorientering i mån av intresse.

Radiosamband
Våra medlemmar ställer ofta upp och upprättar radiosamband vid orienteringstävlingar och andra idrottstävlingar eller rallytävlingar. Tag kontakt med sambandsansvarig om du är intresserad.

Radiopejlorientering, RPO
RPO-sektionen (rävjägarna) arrangerar rävjakter runt Västerås från april till oktober. Alla intresserade
har möjlig het att låna peljmottagare vid tävlingarna. Dessutom finns alltid handledare tillgängliga
för att hjälpa nybörjare.

Bibliotek
I klubbens bibliotek finns många svenska och utländska tidskrifter och böcker. Klubben prenumererar
på de fl esta större radiotidskrifterna och några datatidskrifter. Klubben har också tidningsutbyte
med fl era andra radio klubbar i landet. Bibliotekets tidningar och böcker får dock ej lånas hem.
Eftersom vi för tillfället saknar egen lokal så är biblioteket inte tillgängligt.

Västerås -repeatern
Klubben driver och ansvarar för repeaterstationen SK5RHQ på 145,775 och 433,775 MHz FM.
Båda repeatrarna är placerade centralt i Västerås och arbetar på kanal RV7 (RV62) respektive RU7 (RU382).
Mera info om repeatern finns här.

Lokaltrafiknät
Under större delen av året hålls VRK:s lokaltrafiknät varje söndagskväll efter SSAbulletinen, ca 19.15 över Västerås-repeatern SK5RHQ, 145,775 MHz. Här kan var och en ropa in och lämna meddelanden eller fråga om amatörradioaktiviteter. Sektionsledarna informerar regelbundet om verksamheten.

VRK-andan
Alla ovanstående aktiviteter har till kommit genom medlemmarnas frivilliga, ideella insatser. För att vi
ska kunna bibehålla aktiviteterna och kanske utöka dem måsta alla gemensamt hjälpas åt i den gamla
goda VRK-andan. Du som är ny i klubben, bidra själv efter egen förmåga på möten, lokaltrafi knät
och i QRZ. Du kommer då att känna samhörighet med övriga medlemmar.

VRK-ringen
Sedan många år har VRK-medlemmarna använt en frekvens där man kan nå varandra för s.k. “trastuggning”. Till en början användes frekvensen endast under semestertid. Numera är ringen en betydelsefull träffpunkt året runt. I synnerhet för VRK-medlemmar som har fl yttat till annan ort, men ändå vill känna VRK-samhörighet. Sedan 1994
är frekvensen 3712 kHz +- QRM. Tidpunkten är för närvarande 08.00 svensk tid (SNT/SST).